نوروز مبارک

چکیده خبر:

نوروز مبارک

6 فروردین 1398

نوروز، نماد جاودان نو شدن است 
تجدید جوانی جهان کهن است 
زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش 
یاد اور نام پاک ایران من است 
«نوروز مبارک» 
 
اخبار