مطﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺶ ﻣﺎﻳﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﻴﻮﺭ

ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﺴﻮﺱ ﮔﺎﻟﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﮔﺰﺵ ﻣﺎﻳﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

10 مرداد 1397
ادامه مطلب
نگهداری سیستم خنک کننده‌های تبخیری

برای عملکرد بهینه سیستم‌های خنک کننده تبخیری، نیاز است که آب مورد استفاده در این سیستم‌ها نسبتا تمیز استفاده گردد. نگهداری متفاوت سیستم‌های با اشکال مختلف، متفاوت می باشد و به صورت‌های مختلف می‌توان جهت افزایش طول عمر و بالابردن کارایی سیستم ها انجام گیرد.

10 مرداد 1397
ادامه مطلب
چگونه میکروسویچ درب آشیانه ونکو طیور را تنظیم کنیم

درب های آشیانه با قرارگرفتن در پایین ترین سطح با برخورد آنتن قابل تنظیم عمل کرده و در سطح مناسب که تخم مرغ بتواند از کفی بر روی نوار منتقل گردد تنظیم میگردد و به گونه ای که با محکم کردن پیچ زرد رنگ و سپس سفت کردن پیچ های مربوطه با آلن شماره 1  که در طرفین پیچ تنظیم قراردارد تثبیت می گردد. برای تنظیم کفی در زمان بالا آمدن نیز عکس عمل پایین امدن تنظیم میگردد . نکته1 : در صورت عمل عکس میکروسویچ بالا و پایین کابل های ورودی جابه جا گردد .

21 تیر 1397
ادامه مطلب