نوروز 99 مبارک

چکیده خبر:

نوروز 99 مبارک

24 اسفند 1398

بر چهره گل، نسيم نوروز خوش است
   در طرف چمن، روي دل افروز خوش است
از دي كه گذشت هر چه گوئي خوش نيست    
   خوش باش و ز دي مگو كه امروز خوش است
                                                                      خیام
 
اخبار