سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر هرات افغانستان

چکیده خبر:

سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر افغانستان

9 آبان 1397

شرکت اسکان طیور در سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر هرات افغانستان با حضور گرم برادران و خواهران افغانستانی توانست در حوضه تجهیزات مرغداری علاقه مندان و صاحب نظران را در این بخش مشتاق به سرمایه گذاری کند.بدیهی است با پتانسیل های منطقه و کشور برادر افغانستان که دارای شرایط سرمایه گذاری در بخش طیور بوده و شرکت اسکان طیور با ارائه محصولات با کیفیت تولیدی خود آمادگی دارد تا سرمایه گذاران را در این بخش همراهی و کمک کند. 
 
اخبار