برگزار نشدن نمایشگاه در روز جمعه

چکیده خبر:

با تشکر از حضور سبز مهمانان گرامی در غرفه اسکان طیور  در تاریخ 16 روز جمعه به علت برگزاری اجلاس سران نمایشگاه دائر نمی باشد. 

15 شهریور 1397

با تشکر از حضور سبز مهمانان گرامی در غرفه اسکان طیور 
در تاریخ 16 روز جمعه به علت برگزاری اجلاس سران نمایشگاه دائر نمی باشد. 
همچنین از روز شنبه تا دوشنبه منتظر قدوم سبزتان هستیم. 
اخبار